Tahlile Ketab

نام کتاب:هنر مدرن

مولف:نوربرت لینتن
ترجمه:علی رامین
طرح جلد:مسعود نجابتی
چاپ:1383
قیمت:9500
کتاب هنر مدرن که به قلم یکی از نامدارترین محققان ومنتقدان هنر در انگلستان نگاشته شده در میان کتاب هایی که درباره تاریخ هنر مدرن نوشته شدهاند از شهرت واعتبار ویزه ای برخوردار است.موضوع این کتاب درباره اینکه هنر مدرن دقیقا از چه زمانی اغاز می شود و کدام اثار هنری وسبک هنری یا جنبش هنری یا حتی گفتمان هنری را می توانیم در توالی زمانی تاریخ هنر نقطه شروع هنر مدرن بدانیم .و در مورد اختلاف نظرهایی که میان مورخان و پزوهشگران هنر وجود دارد بحث می کند.بحث اصلی کتاب با توصیف و تحلیل جنبش های بزرگ قرن بیستم همچون فوریسم کوبیسم اکسپرسیو نیسم اغاز می گردد.این کتاب برای شناختن سبک های معماری مفید می باشد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License