معرفی کتاب

نام کتاب : مفاهیم ورویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم

مولف :آقای ادوارد لوسی اسمیت.

ترجمه: دکتر علیرضا سمیع آذر

ناشر:موسسه ی فرهنگی پژوهشی چاپ ونشر نظر

درباره ی مولف: ادوارد لوسی اسمیت ،شاعر،مورخ ومنتقد هنری واز صاحب نظران برجسته ی هنر معاصر جهان،دارای

تألیفات معروفی همانند :«دایرة المعارف واژگان هنری»و«هنر امروز»می باشد.

کتاب جنبش های هنری درسال 1945 برای نخستین بار به چاپ رسید،از آن تاریخ چندین بار باز نویسی شد ونسخه ی حاضر

پس ازافزودن بخشهای جدید در سال 1977توسط مؤسسه ی انتشاراتی «تیمز و هادسن» چاپ وانتشار یافت.

این کتاب دارای 295 صفحه و10 فصل است.

در این 10 فصل همانگونه که از اسم کتاب پیداست نویسنده درباره ی جنبش های هنری نیمه ی دوم سده ی بیستم سخن گفته است.

جنبش هایی همچون اکسپرسیونیسم انتزاعی،پاپ وهنر موضوع گرا و…در طول هرفصل کتاب آثار هنری در مورد جنبش مورد

نظر آورده شده وبه معرفی آنها پرداخته شده است.

کتاب دارای ترجمه ی ساده وروان است ولی دارای مفاهیم و واژگان تخصصی در زمینه ی هنر است ومطالعه ی این کتاب به

نظر نمی رسد سودی برای پروژه ی طرح مان داشته باشد لذا توصیه نمی شود.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License