کارگاه مجازی درس طراحی معماری ۳

خوش آمدید! اگر هنوز عضو این سایت نیستید می‌توانید از طریق این صفحه عضو شوید: اینجا را کلیک کنید! کسانی که عضو این کارگاه نباشند قادر به استفاده از تمامی امکانات این سایت نخواهند بود.

گروه گوگل انجمن علمی معماری دانشگاه زابل را در اینجا ببینید:http://groups.google.com/group/zabol

داوری مسابقات مجلة دتای، مجلة الکروکیس و شرکت سوپرپایپ در تاریخ چهارشنبه ۲۴ بهمن ۸۶ توسط مهندس فیروز فیروز و داوری مسابقة ساسان افشار در تاریخ جمعه ۲۶ بهمن ۸۶ توسط آقای سروش کیایی انجام گردید. برندگان مسابقه و جوایزی که به ایشان تعلق می‌گیرد عبارت‌اند از:

مسابقة ساسان افشار برای کیفیت بازنمایی طرح معماری
برندة اول: آقای بنیامین ابراهیمی، برندة د دوربین Canon مدل S3IS به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
برندة دوم: خانم مهشید منظوری، لوح تقدیر.
برندة سوم: آقای نصرت افضلی، لوح تقدیر.

مسابقة مجلة دتای برای کیفیت نور در معماری
برندة اول: آقای حمید رمضانی شیروانی، یک دورة یکسالة مجلة دتای.
برندة دوم: خانم مهشید منظوری، یک جلد از انتشارات دتای (به انتخاب برنده.)
برندة سوم: آقای الیاس محمدی، یک جلد از انتشارات دتای.

مسابقة مجلة الکروکیس برای طراحی دیوار به مثابه عامل ارتباط انسانی
برندة اول: آقای حمید رمضانی شیروانی، یک شماره از سه شمارة مجلة الکروکیس به انتخاب برنده.
برندة دوم: خانم ناهید آریانی، یک شماره از دو شمارة باقیماندة مجلة الکروکیس به انتخاب برنده.
برندة سوم: آقای مجید مهرفر، یک شماره مجلة الکروکیس.

مسابقة سوپرپایپ برای طراحی فضای مسکونی حداقل
برندة اول: آقای حمید رمضانی شیروانی، کمک هزینة تحصیلی به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰ ریال
برندة دوم: آقای بنیامین ابراهیمی، کمک هزینة تحصیلی به مبلغ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
برندة سوم: خانم مهشید منظوری، کمک هزینة تحصیلی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال.
برندة چهارم: خانم ناهید آریانی، کمک هزینة تحصیلی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License