اسکیس چهارم

اطلاعات حاصل از مطالعات گروهی‌تان را در جدول CRS قرار دهید. سپس جدول CRS خودتان را تهیه کنید.

ستون‌های جدول شامل اهداف، واقعیت‌ها، نیازها، ایده‌ها و صورت مسأله است. ردیف‌های جدول برای هر پروژه شامل موارد مختلف خواهد بود و این موارد، اولویت‌های گوناگونی خواهند داشت. اما به صورت کلی به جنبه‌های انسانی، محیطی، فرهنگی، تکنولوژیک، زمانی، اقتصادی، زیبایی‌شناختی و ایمنی تفکیک می‌شود.

در گروه‌های دو نفری به ترتیب نقش کارفرما و طراح را بازی کنید. در مدت یک ساعت و نیم موزة کوچکی را متناسب با نظر کارفرمایتان طراحی نمایید. سعی کنید شگردهای مختلفی را به کار بگیرید تا بدون از دست دادن کیفیت طرح نظر او را جلب نمایید. سپس نقش‌هایتان را با یکدیگر عوض کنید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License