زوایای دید

مسیری را که به ترتیب از نقاط زیر می‌گذرد در نظر بگیرید:

A (1,1) B(4,6), C(5,7), D(5,3), E(7,2)

نقاط زیر را به عنوان هدف‌ در نظر بگیرید :

X(3,2), Y(3,5), Z(6,4), W(7,3)

می‌خواهیم دربخش‌های مختلف مسیر در تمام طول هر قسمت از مسیر هدف‌های زیر قابل دیدن باشد:

AB: X, Y
BC: X, Z
CD: X, W
DE: Y

همچنین می‌خواهیم هدف‌های زیر در تمام طول هر قسمت از مسیر غیر قابل دیدن باشند:

AB: Z, W
BC: Y
CD: Y, Z
DE: X

طرحی برای جداره‌های کدر ترسیم کنید که تمامی این شرایط را تأمین کند. ارتفاع هدف‌ها را 0.00 در نظر بگیرید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License