اسکیس دوم

تمرین با قابلیت‌های نور طبیعی در طراحی گالری‌ها

چند ایده برای نور طبیعی (و در نتیجه دیوارها و سقف!) سه گالری مستطیلی شکل با ابعاد ۵ در ۸ متر پیشنهاد کنید. برای تمامی ایده‌ها پلان و مقطع رسم کنید. هر گالری با گالری دیگر از نظر نور متفاوت خواهد بود ولی شخصیت معماری سه گالری مشابه است. جهت شمال با شما! (در صورت لزوم تابش‌بند طراحی کنید.)

پوستی‌ها یا کاغذها: A4 یا کوچکتر
زمان طراحی: ربع ساعت

پس از کرکسیون، در صورت لزوم ایده‌ی خود را تصحیح نمایید و ماکتی در مقیاس ۱ به ۲۵ از هر سه گالری بسازید. ماکت به گونه‌ای باشد که بتوان سه گالری را از یکدیگر جدا کرد و ضمناً نحوه‌ی نفوذ نور به آن‌ها را مشاهده کرد. حداقل ارتفاع گالری‌ها را ۴/۵ متر فرض کنید.

مصالح سطوح کدر: مقوای جعبه‌ی شیرینی
مصالح سطوح شفاف: طلق
مصالح سطوح نیمه‌شفاف: کاغذ کالک
مصالح سطوح آینه‌ای: فویل آلومینیوم

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License