اسکیس یکم

طراحی یک گالری برای نمایش یک شیء هنری خاص و ثابت

یکی از آثار هنری ارائه شده در مجله‌ی «حرفه: هنرمند» را انتخاب نمایید و فضایی برای نمایشِ آن اثر هنری طراحی کنید. به این پرسش‌ها فکر کنید: آیا فضایی که طراحی می‌کنید می‌خواهید با شیء هماهنگی داشته باشد (و بخشی از اثر شود) یا تضاد داشته باشد (اثر خود را بیشتر نشان دهد) یا نسبت به آن بی‌اعتنا باشد (اثر به همان صورتی دیده شود که هست)؟ چرا؟ چگونه می‌توان اثری هنری را به زبان معماری ترجمه کرد و آیا این کار صحیح است یا خیر؟ چگونه می‌توان از سبک یا زندگی آفریننده‌ی اثر برای این کار استفاده کرد و آیا این کار مجاز است یا خیر؟

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License