نمرات ارزشیابی چهارم

در این نمره‌ها پروژة نهایی لحاظ نشده است. نمره‌ها را در اینجا ببینید:

Students7.xls

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License