نمرات ارزشیابی سوم

آخرین نمرات را در اینجا ببینید.

students5.xls

از کسانی که برخی از نمرات را دریافت نکرده‌اند خواهش دارم تا آخرین جلسه در مورد کارهای طول ترم‌شان با من صحبت کنند.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License