شرح پروژه

سوژة پروژه، طراحی موزه‌ای با گنجینه‌‌ای ثابت و متغیر خواهد بود. انتظار می‌رود که این موزة کوچک، همچون مرکزی فرهنگی با فعالیت‌های فرهنگی متنوع عمل کند و موزه‌ای باشد با نمایشگاه‌های متنوع در زمینه‌های مختلف هنری معاصر که امکان ارائة آثار هنری تجربی در آن فراهم باشد. از همین رو و به فراخور سوژة پروژه، انعطاف‌پذیری نسبی (چه از لحاظ انعطاف‌پذیری‌ فضایی و برنامه‌ریزانه و چه از لحاظ شخصیت معماری) یکی از ملاحظات عمدة در این پروژه است اما این دغدغه چنان محوریت و اهمیتی پیدا نخواهد کرد که موزه را به حد صحنه‌ای کاملاً خنثی تقلیل دهد (مگر آنکه طراح عامدانه چنین قصدی داشته باشد.) سایت پروژه—که محوطه‌ای باز با فضای سبز موجود در مرکز شهر خواهد بود—با نظر گروهی دانشجویان، از میان سه گزینة پیشنهادی انتخاب خواهد شد و شرایط آن (نوع و تعداد دسترسی، پوشش گیاهی، اقلیم و …) برای تمامی اعضای گروه یکسان است. با این حال، دانشجویان آزادند هرگونه محدودیتی را که مایل باشند به شرایط سایت اضافه نمایند تا از این محدودیت‌ها به عنوان دستمایة طراحی استفاده نمایند. در صورتی که دانشجو چنین تصمیمی بگیرد و این محدودیت‌ها را پیش از آغاز طراحی تعیین و اعلام کند، ارزیابی پروژة او با در نظر گرفتن همان شرایط انجام خواهد گردید.
مجموع زیربنای فضاهای بستة پروژه حداکثر به ۴۵۰۰ مترمربع محدود می‌شود، اما به شرط آنکه دانشجو میزان آن را در برنامة فیزیکی خود از ابتدا لحاظ نماید می‌تواند به هر مقدار کمتر از این میزان طراحی کند. در مساحت‌های کمتر، توجه بیشتری به نحوة طراحی جزییات بنا و فضاهای سر باز مبذول خواهد گردید (به جنبة فضایی/عملکردی فضاهای باز و نه محوطه‌سازی آن توجه خواهد شد).
به عنوان خواست کارفرما چنین فرض می‌شود که این موزه، به عوض پاسخگویی به آنچه بینندگان انتظار دیدن‌اش را دارند، وظیفه خواهد داشت اشتیاقی به دیدن آنچه پیشتر ندیده‌اند در ایشان برانگیزد و موزه‌ای خواهد بود برای «رویداد»، برای «امر تازه» و « تجربه‌ناشده». این موزه، در عین اینکه محیطی است در خدمت ارائة آثاری که برای عرضة خویش به حس ثبات و آرامش و جاودانگی نیاز دارند (گنجینة ثابت موزه)، باید مکانی باشد کاملاً پویا و زنده که از این طرز تلقی سنتی از موزه (گورستان آثار هنری) فاصله می‌گیرد.
قسمت مطالعات پروژه به صورت گروهی و در قالب فضایی مجازی بر روی اینترنت صورت خواهد پذیرفت. بخش عمده‌ای از فرایند طراحی در قالب اسکیس‌های هفتگی خواهد بود که پروژة نهایی موازی با آن‌ها و از ترکیب این تمرین‌ها حاصل خواهد گردید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License