نور(روشنايي)ازبالا

نور(روشنايي)ازبالا
اين گونه روشنايي كه گاهي نور هوايي خوانده مي شود مدت زمان طولاني مورد نظر طراحان موزه ها بوده وامتيازات فراواني را براي آن برمي شمارند.
روشي است راحت تر وثابت تردرنورپردازي وكمتر درمعرض جنبه هاي مختلف اتاقهاي گوناگون بنا و همچنين موانع جنبي (ساختمانهاي ديگر،درختان و…)قرار مي گيرد.اين موانع ممكن است در اثر شكست نور ياايجاد سايه سبب تغيير كيفيت وكميت نور گردند.
نوري كه به تصاوير يا ساير اشياءبه نمايش گذاشته شده مي رسد فابل تنظيم است وتامين كافي و يكنواختي آن ديدي بسيار مناسب با حداقل بازتاب يا انحراف را بوجود مي آورد.
صرفه جويي در فضا كه نمايش گذاردن اشياءبيشتري را ميسر مي سازد.
بوجود آمدن حداكثر مكان در طرح ريزي فضاي دروني ساختمان ،كه مي تواند بدون استفاده از سطح زمين يا نصب تير كهاي چراغ برق بطور مناسب تقسيم شود.
وجود تسهيلات در اقدامات امنيتي به سبب پنجره وراه ارتباطي كمتر با خارج .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License