Hamid

برای ایجاد صفحة جدید در منوی سمت چپ صفحه نام صفحه‌ای را که می‌خواهید ایجاد کنید در زیر عبارت New Page تایپ کنید و همین عبارت را کلیک کنید. توجه داشته باشید که نام را به لاتین انتخاب کنید نه به فارسی. (اما چیزهایی را که در سایت می‌نویسید به فارسی تایپ کنید.) برای صفحه‌ای که به این ترتیب ایجاد می‌شود باید یک لینک درست کنید. چگونگی این کار ساده است، فقط به کدهای صفحاتی که اکنون وجود دارد دقت کنید. لینک صفحات به این صورت نمایش داده می‌شود:
نام صفحه به فارسی
کافی است نام صفحة مورد نظرتان را در بین کروشه‌ها به فارسی و لاتین بنویسید و سپس این کد را در قسمت edit در هر صفحه‌ای که ویرایش می‌کنید قرار دهید. لینک به آن صفحه در صفحه مورد نظر ظاهر می‌شود.
برای صفحاتی که لینک‌شان ایجاد شده باشد (نظیر صفحة هر دانشجو) کار از این هم ساده‌تر است. کافی است لینک و سپس create page را کلیک کنید. صفحة مربوطه ایجاد خواهد شد

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License