Evaluation

ارزشیابی این درس بدین صورت خواهد بود که شما را نسبت به تمامی فعالیت‌هایتان در طول ترم و میزان وقت، انرژی و اشتیاقی که صرف یادگیری می‌کنید خواهم سنجید. این ارزشیابی چند بار در طول ترم تکرار خواهد شد و تغییرات ناگهانی در کار شما را در کنار فعالیت‌های مداوم‌تان در نظر می‌گیرم. صرفاً کسانی در این درس نمرة قبولی نخواهند داشت که کمتر از حد معینی وقت صرف کار گروهی و انجام کارهای تعیین شده کرده باشند. سعی می‌کنم شما را به فرایند یادگیری‌تان بسنجم نه به محصول نهایی در پایان ترم.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License