برنامه فیزیکی موزه

هر‌آنچه دربارة برنامه فیزیکی موزه آموخته‌اید به این صفحه منتقل کنید. مطالب را ویرایش کنید تا به متنی منسجم و دارای نظم و سرفصل‌های مشخص برسید. اگر مساحت‌ها یا نسبت‌های میان فضاها را از مراجع مختلف یافتید یا از پلان موزه‌ها استخراج کردید به اینجا منتقل کنید.

ابعاد فضاهای موزة ارسی فرانسه را در اینجا ببینید:
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/history-of-the-museum/some-facts-and-figures.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License