فعالیت‌های درون موزه

فعالیت‌های درون موزه را فهرست کنید. نتیجه کار دوستان‌تان را ویرایش کنید تا به فهرست نسبتاً کاملی از فعالیت‌های درون موزه برسیم. فعالیت‌ها را دسته‌بندی کنید. در مورد نحوة دسته‌بندی و انتخاب فعالیت‌ها بحث کنید. دلیل اینکه مطلب همکلاسی‌تان را تغییر می‌دهید ذکر کنید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License