بخش‌های مختلف موزه

بخش‌های مختلف موزه را فهرست کنید. نتیجة کار دوستان‌تان را ویرایش کنید تا به فهرست مفصلی از بخش‌های مختلف موزه برسیم. بخش‌هایی را در نظر بگیرید که بین چند نوع موزه مشترک باشند یا در موزة هنرهای معاصر موضوعیت داشته باشند.
1-اتاق بسته بندی وارسال
2-بخش اداری
3-بخش اسلاید وعکس
4-کارگاههای حفاظتی
5-انبار
6-تالار سخنرانی
7-گالری
8-رستوران
9-اتاق مطاله
10-فرشگاه محصولات فرهنگی
11-اتاق نمایش
12-فضاهای سبز
13-نمایشگاه روز

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License