سرفصل درس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شورای عالی برنامه‌ریزی

نام درس: طراحی معماری ۳

تعداد واحد: ۴
نوع واحد: نظری – عملی
پیش‌نیاز: طراحی معماری ۲

هدف: مقصود از انجام این تمرین متوجه نمودن دانشجویان به فضای درونی یک کالبد معماری و چگونگی تأثیر مختصات این فضا در چهرة بیرونی بنا از طرق زیر می‌باشد
۱. تشخیص و تجزیة عرصه‌های مختلف فضاهای داخلی و دقت در نوع انتظام و چگونگی ارتباط این عرصه‌ها با هم.
۲. انتخاب مصالح و اجزاء و عناصر فضای داخلی بر اساس کیفیت عرصه‌های مختلف و ترکیب و انتظاربخشی به آنها.
۳. تأثیر اجزاء و عناصر سازندة فضا با یکدیگر (همچنین تأثیر نوع تأسیسات بنا بر شکل سازة آن).

سر فصل درس: نظری ۱۷ ساعت، عملی ۱۵۳ ساعت

زمینة انتخاب شده جهت طراحی باید به نوعی باشد که ذوق و کوشش دانشجو را متوجه فضای داخلی نماید. بدین جهت موضوعاتی از قبیل طراحی فضاهای تجاری (از قبیل فروشگاه‌های تعاونی)، کتابخانه، نمایشگاه، موزه، انجمن‌های فرهنگی، میهمانسرا و موضوعاتی که از لحاظ کمیت و کیفیت در این محدوده جای می‌گیرند قابل عرضه در این تمرین است. دانشجویان پس از طراحی کامل بنا، طراحی داخلی واحدهای مجموعه را ارائه می‌دهند و سپس اجزاء و عناصر سازندة فضای داخلی از قبیل پوشش کف‌ها، دیوارها، سقف‌ها، در و پنجره، صفحات جداکننده (پنل‌ها و پارتیشن‌ها و نرده‌ها) قفسه، میز و صندلی، پیشخوان‌ها، علائم و … را به دقت طراحی می‌نمایند. مقیاس تمرین در حد یک بنای عمومی کوچک (بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع) می‌باشد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License