Contemprory Meuseem

موزه هنرهای معاصر تهران
تهران – خیابان کارگر شمالی، واقع در پارک لاله

موارد مورد بررسی :
1- فضای سبز موزه
2- کارگاه های موزه
3- کتابخانه موزه
4- سرویسهای موزه
5- فضای اداری موزه
6- صندلی ها
7- پارکینگ موزه
8- سیستم گرمایش و سرمایش
9- برق موزه
10- گالری های موزه
11- طراحی برای معلول
12- رستوران موزه
13- راهروهای موزه
14- کتابفروشی موزه
15- نور در موزه
16- اسانسور در موزه
17- فعالیت بازدیدکنندگان موزه
18- سالن سینما تک

موزه هنرهای معاصر تهران شامل فضاهایی زیر می باشد:
1- ورودی
2- پذیرش(نگهبانی)
3- کتابفروشی
4- 9 عدد گالری
5- سینماتک
6- کتابخانه
7- کارگاه ها- (مرمت- بوم )
8- سرویس بهداشتی
9- پارکینگ
10- رستوران
11- اسانسور
12- نمازخانه
13- ابدارخانه
14- اموراداری
15- دبیرخانه نمایشگاه
16- دفتر مدیریت موزه
17- اتاق کارشناسان موزه
18- بخش روابط عمومی
19- بخش روابط بین الملل
20- دفترهنری
21- دفتر پژوهش
22- دبیر خانه هنری
23- دبیرخانه اداری
24- دفتر سرپرست سینماتیک
25- اتاق برق
26- انبارها
27- اتاق تاسیسات (سرمایش و گرمایش)

فضا : قسمت اداری
دبیرخانه اداری 5*5
روابط عمومی 10*11
واحد بین الملل 5*12
سرپرست سینماتیک 9*12
دفتر سینماتیک 9*6
فاصله از ورودی 60 متر

فضا :کتابخانه
تراز 320
ارتفاع سقف 5/2
زیربنا ابعاد : 30*13 مترمربع_ 390 مترمربع
فاصله از ورودی 60 متر

فضا :کارگاه موزه
ابعاد و زیربنا 20 مترمربع
شامل کارگاه : مرمت اثار- مرمت قاب بوم
ارتفاع سقف 3 متر
فاصله 28-24
تراز 24

اسانسور موزه :
ابعاد 2/5*2 یا 2*2 متر
فاصله از ورودی 15-20 متر

کتابفروشی :
فاصله از ورودی 8-7 متر
ابعاد 7*2 مترمربع

فضا : اتاق برق موزه
محل : ضلع شمالی
فاصله از ورودی : 100 متر
زیر فضاها : 1- ژنراتور 4*3 ارتفاع =5/2
2- برق مرکزی 4*3 " =5/2
3- برق پست(زیرزمین ) 4*3 " =3
4- اتاقک برق 4*3 " =5/2

فضا : سرمایش و گرمایش
زیربنا و ابعاد : 225 مترمربع

فضا : گالری موزه
ابعاد 18*10 مترمربع و یک گالری 10*5/3 مترمربع
زیر بنای ساختمان 2500 مترمربع و زیربنای سایت 8500 مترمربع

فضا :پارکینگ موزه
قبلا برای موزه هنرهای معاصر و ورزش یکی بود. فضایی حدود 100*50 مترمربع

فضا : سرویس موزه
در زیر زمین طبقه دوم :
سه توالت ایرانی و یک توالت ایرانی و چهار عدد روشویی
زیربنا حدود 40 مترمربع برای هر توالت 2 مترمربع زیربنا
یک حمام و دستشویی در زیرزمین طبقه سوم قرار دارد.
روشویی و توالت 10/2 مترمربع
حمام 40/1 مترمربع

رستوران موزه :
ضلع شرقی ساختمان
ابعاد 90 مترمربع
ارتفاع 6/2 متر

ناهید آریانی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License