مسابقه مجله الکروکیس برای طراحی دیوار به مثابه عامل ارتباط انسانی
Elcroquis.jpg

دیوار در معماری غالباً نقش جداکنندگی را برعهده داشته است. تحولات مدرن معماری که رو به سوی سبکی و انعطاف داشته‌اند کوشیده‌اند تا حضور دیوار را هرچه بیشتر غیرمادی‌ نمایند و کاهش دهند. در این مسابقه از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا دیوار را به شیوه‌ای به کار برند که نقشی کاملاً متفاوت را برعهده بگیرد و به مثابه عاملی برای ارتباط انسانی به کار رود. در این کار استفاده از همه‌گونه بازنمایی و شیوه‌های ارائة معمارانه آزاد است به شرط آنکه در غالب صفحاتی به ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتی‌متر ارائه شود. کاربری فضاهای اطراف دیوار باید ذکر شود و تغییری که دیوار در کیفیت فضا و نحوة ارتباطات انسانی پدید می‌آورد به طریقی نشان داده شود.

فرم شرکت در مسابقه را از اینجا بگیرید:
Form1.pdf

جوایز مسابقه:
یک شمارة مجلة الکروکیس برای برندگان اول، دوم و سوم مسابقه.

قوانین عمومی مسابقات:
تکمیل و ارائة فرم شرکت در مسابقه به همراه آثار الزامی است.
درج مشخصات عمومی شرکت‌کننده در پشت آثاری که به صورت غیرمجازی تحویل داده می‌شوند الزامی است.
شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به صورت گروهی در مسابقه شرکت نمایند.
شرکت‌کنندگان باید در زمان شرکت در مسابقه دانشجوی دانشگاه زابل باشند اما لزومی ندارد که دانشجوی معماری باشند..
موضوع آثار می‌تواند هرگونه طرح یا بنایی باشد که خود شرکت‌کننده طراحی نموده است و لزومی ندارد که بخشی از کار دانشگاهی شرکت‌کننده بوده باشد.
شرکت‌کنندگان فرم شرکت در مسابقه و آثار خود را (جز در مورد مسابقة ساسان افشار که به صورت اینترنتی صورت می‌پذیرد) به دفتر گروه معماری تحویل خواهند داد.
دانشکدة هنر دانشگاه زابل حق استفاده از آثار را به جهت ارائه در نمایشگاه‌هایی از این آثار برای خود محفوظ می‌داند.
به جز آثار برنده سایر آثار به صاحبان‌شان بازگردانده خواهد شد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License