مسابقه مجله دتای برای کیفیت نور در معماری
Detail.jpg

موضوع مسابقه طراحی نور (با تأکید بر نور طبیعی) برای یک گالری به ابعاد ده در بیست متر خواهد بود. دسترسی گالری، ارتفاع و شکل سقف و محل قرار‌گیری آثار درون گالری باید در طرح نشان داده شود. ماکت طرح باید به قصد نشان دادن کیفیت نور در روز ارائه شود و مدل سه‌بعدی کامپیوتری قابل قبول نخواهد بود. داوری طرح بر اساس کیفیت نور درون ماکت صورت خواهد پذیرفت، با این حال ارائة پلان و مقطع به گونه‌ای که بازشوها و نورگیر را نشان دهد الزامی است.

فرم شرکت در مسابقه را از اینجا بگیرید:
Form1.pdf

جایزة مسابقه:
یک سال اشتراک رایگان مجلة دتای به زبان انگلیسی برای برندة اول و دو کتاب از سری انتشارات دتای برای برندگان دوم و سوم.

قوانین عمومی مسابقات:
تکمیل و ارائة فرم شرکت در مسابقه به همراه آثار الزامی است.
درج مشخصات عمومی شرکت‌کننده در پشت آثاری که به صورت غیرمجازی تحویل داده می‌شوند الزامی است.
شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به صورت گروهی در مسابقه شرکت نمایند.
شرکت‌کنندگان باید در زمان شرکت در مسابقه دانشجوی دانشگاه زابل باشند اما لزومی ندارد که دانشجوی معماری باشند..
موضوع آثار می‌تواند هرگونه طرح یا بنایی باشد که خود شرکت‌کننده طراحی نموده است و لزومی ندارد که بخشی از کار دانشگاهی شرکت‌کننده بوده باشد.
شرکت‌کنندگان فرم شرکت در مسابقه و آثار خود را (جز در مورد مسابقة ساسان افشار که به صورت اینترنتی صورت می‌پذیرد) به دفتر گروه معماری تحویل خواهند داد.
دانشکدة هنر دانشگاه زابل حق استفاده از آثار را به جهت ارائه در نمایشگاه‌هایی از این آثار برای خود محفوظ می‌داند.
به جز آثار برنده سایر آثار به صاحبان‌شان بازگردانده خواهد شد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License