مسابقه سوپرپایپ برای طراحی فضای مسکونی حداقل
Superpipe.jpg

شرکت‌کنندگان یک خانة مسکونی به زیربنای حداکثر ۱۵ مترمربع برای یک نفر طراحی خواهند نمود. زیربنای طرح می‌تواند از این مقدار کمتر باشد. نحوة ارائة اثر و چگونگی استفاده از پلان، نما، مقطع یا دست‌آزاد به اختیار شرکت‌کنندگان خواهد بود اما آثار در هر حال باید بر روی صفحات چهل در چهل سانتی‌متر ارائه گردد. طرح باید چگونگی قرارگیری این خانه یا آپارتمان را نسبت به زمین، چگونگی دسترسی و ورود به آن و همچنین ساختار سقف و جداره و احیاناً مصالح آن‌ها را نشان دهد. خلاقیت‌های فضایی، هوشمندی در ارائة مفاهیم تازه در طراحی و آرایش فضاهای مسکونی در کنار مهارت معمارانه و زیباشناختی در داوری معمارانه مد نظر خواهد بود. انتخاب سایت به عهدة طراح است و می‌توان هرچهار طرف فضا را آزاد در نظر گرفت و آن را در هر محیطی قرار داد.

جایزه مسابقه:
کمک هزینة تحصیلی برای به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰ ریال برندة اول مسابقه، ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای برندة دوم، و برندگان سوم و چهارم هرکدام ۵۰۰.۰۰۰ ریال.

فرم شرکت در مسابقه را از اینجا بگیرید:
Form1.pdf

قوانین عمومی مسابقات:
تکمیل و ارائة فرم شرکت در مسابقه به همراه آثار الزامی است.
درج مشخصات عمومی شرکت‌کننده در پشت آثاری که به صورت غیرمجازی تحویل داده می‌شوند الزامی است.
شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به صورت گروهی در مسابقه شرکت نمایند.
شرکت‌کنندگان باید در زمان شرکت در مسابقه دانشجوی دانشگاه زابل باشند اما لزومی ندارد که دانشجوی معماری باشند..
موضوع آثار می‌تواند هرگونه طرح یا بنایی باشد که خود شرکت‌کننده طراحی نموده است و لزومی ندارد که بخشی از کار دانشگاهی شرکت‌کننده بوده باشد.
شرکت‌کنندگان فرم شرکت در مسابقه و آثار خود را (جز در مورد مسابقة ساسان افشار که به صورت اینترنتی صورت می‌پذیرد) به دفتر گروه معماری تحویل خواهند داد.
دانشکدة هنر دانشگاه زابل حق استفاده از آثار را به جهت ارائه در نمایشگاه‌هایی از این آثار برای خود محفوظ می‌داند.
به جز آثار برنده سایر آثار به صاحبان‌شان بازگردانده خواهد شد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License