Afshar.jpg
canon.jpg

مشخصات دوربین دیجیتال جایزة این مسابقه را در اینجا ببینید.

شرکت‌کنندگان عکس دیجیتال ماکتی را که خود ساخته باشند در مسابقه شرکت خواهند داد. حداکثر تعداد عکس‌ها چهار عدد و حداقل دو عدد (یکی نورپردازی در روز و یکی در شب) خواهد بود. ارائة عکس از نورپردازی در شب الزامی است. حجم هرعکس نباید از ۴۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد وعکس‌های حجیم‌تر در داوری لحاظ نخواهند گردید اما برندة مسابقه باید قادر باشد پس از انجام داوری، نسخة باکیفیت عکس‌ها را تحویل دهد. عکس‌ها به همراه فرم تکمیل شدة شرکت در مسابقه باید به صورت ضمیمة یک ایمیل واحد تا تاریخ ۱۵ دی‌ماه به آدرس ایمیل زیر ارسال شوند.

moc.liamg|noititepmoc.rahsfa#moc.liamg|noititepmoc.rahsfa

در صورتی که فضای داخلی ماکت نیز ساخته شده باشد یک عکس از چهار عکس از درون ماکت گرفته خواهد شد. عکاسی، طرح معماری و ساخت ماکت همگی باید کار خود شرکت‌کننده باشد و کیفیت زیباشناختی هرسة این موارد در داوری مد نظر خواهد بود. تحویل آثار فقط به صورت اینترنتی خواهد بود و شرکت‌کنندگان نیازی ندارند که اصل ماکت را به هنگام تحویل ارائه نمایند اما برندة مسابقه باید بتواند اصل ماکت و اصالت کار خود را پیش از دریافت جایزه نشان دهد.
فرم مسابقه را از اینجا بگیرید:
Form1.pdf

جایزة مسابقه:
دوربین Canon مدل S3IS به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای برندة اول مسابقه.

قوانین عمومی مسابقات:
تکمیل و ارائة فرم شرکت در مسابقه به همراه آثار الزامی است.
درج مشخصات عمومی شرکت‌کننده در پشت آثاری که به صورت غیرمجازی تحویل داده می‌شوند الزامی است.
شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به صورت گروهی در مسابقه شرکت نمایند.
شرکت‌کنندگان باید در زمان شرکت در مسابقه دانشجوی دانشگاه زابل باشند اما لزومی ندارد که دانشجوی معماری باشند..
موضوع آثار می‌تواند هرگونه طرح یا بنایی باشد که خود شرکت‌کننده طراحی نموده است و لزومی ندارد که بخشی از کار دانشگاهی شرکت‌کننده بوده باشد.
شرکت‌کنندگان فرم شرکت در مسابقه و آثار خود را (جز در مورد مسابقة ساسان افشار که به صورت اینترنتی صورت می‌پذیرد) به دفتر گروه معماری تحویل خواهند داد.
دانشکدة هنر دانشگاه زابل حق استفاده از آثار را به جهت ارائه در نمایشگاه‌هایی از این آثار برای خود محفوظ می‌داند.

اساسنامه
جایزة ساسان افشار برای بازنمایی طرح معماری

مادة یکم. این جایزه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش طراحی معماری، از جانب آقای ساسان افشار که در این اساسنامه «بانی» نامیده می‌شود به دانشجویان رشتة معماری دانشکدة هنر دانشگاه زابل اهدا می‌شود.

مادة دوم. این جایزه به برندة مسابقه‌ای که در هر سال تحصیلی با توافق بانی و مدیر گروه معماری یک یا دو بار در سال برگزار خواهد گردید اختصاص می‌یابد. اولین دورة مسابقه نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۶-۸۷ خواهد بود.

مادة سوم. موضوع مسابقه، عکاسی دیجیتال از ماکت معماری است به گونه‌ای که عکاسی، ساخت ماکت و طرح معماری همگی کار خود شرکت‌کننده بوده باشد. ملاک داوری نیز، کیفیت عکاسی و ماکت‌سازی و همچنین جنبة بصری طرح است. سایر کیفیات معمارانه نظیر عملکرد، ایستایی، و … موضوع این مسابقه قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۱. موضوع مسابقه با توافق بانی و مدیر گروه معماری می‌تواند تغییر یابد اما به هر صورت به بازنمایی در معماری مرتبط خواهد بود.

مادة چهارم. جایزة مسابقه یک دوربین دیجیتال عکاسی به مبلغ دست‌کم سه میلیون ریال است که هزینة آن را بانی در اختیار گروه معماری قرار می‌دهد. بانی در صورت تمایل قیمت جایزه یا تعداد آن را افزایش خواهد داد.

مادة پنجم. وظیفة اعلان، برگزاری منظم مسابقه، تعیین داوران، خرید و اهداء جایزه به عهدة دانشکده خواهند بود.

مادة ششم. دانشکده تعهد می‌کند به تعداد کافی (دست کم سه عدد) دوربین‌ عکاسی حرفه‌ای خریداری نماید تا دانشجویان با تعیین وقت قبلی بتوانند آن‌ها را جهت شرکت در مسابقه از دانشگاه قرض بگیرند.

مادة هفتم. داور یا داوران مسابقه نباید در زمان داوری، عضو هیئت علمی یا دانشجوی دانشگاه زابل باشند.

مادة هشتم. داور یا داوران موظف‌اند یک طرح را به عنوان برنده اعلام نمایند و مسابقه نمی‌تواند هیچ برنده‌ای نداشته باشد. همچنین داور یا داوران نمی‌توانند چند طرح را مشترکاً به عنوان برنده اعلام نمایند.

تبصره ۱. در صورتی که با توافق بانی تعداد جوایز افزایش یابد، داوران موظف‌اند به تعداد جوایز، برنده اعلام نمایند.

مادة نهم. شرکت‌کنندگان در مسابقه باید در تاریخ ارائة اثر، دانشجوی رشتة معماری دانشکدة هنر دانشگاه زابل باشند.

مادة دهم. برندة یک دور مسابقه می‌تواند در دوره‌های بعدی آن شرکت نماید.

مادة یازدهم. مبلغ جایزه پس از اینکه مسابقه اعلان و طرح‌ها تحویل گردید و قبل از اینکه داوری آغاز شود از طرف بانی در اختیار گروه معماری قرار خواهد گرفت.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License