مسابقه یکم

مسابقه‌ای برای طراحی قلم. مرتبط با معماري نيست اما با مبحث ديزاين و طراحي ربط دارد و دست گرمي خوبي است. شرايط مسابقه را در لينك زير ببينيد.

pen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License