7

بخش های مختلف یک موزه:گالری دبیر خانه هنری.سینماتک.خدمات نمایشگاهی.کتاب فروشی.کتابخانه.انبار.حراست.کافی شاپ.مدیریت.روابط عمومی.امور بین الملل.دبیر خانه اداری.دفتر انبار.بخش تشریفات.آسایشگاه مراقبین آبدار خانه.نماز خانه..دستشویی
سلام.در بازدید از موزه های تهران نکاتی را یادداشت کردم که فکر می کنم در طراحی برای موزه مناسب باشد:
اگر در طراحی موزه از سطوح با شیب ملایم استفاده شود بهتر استفلسفه وجودی شیب ملایم این است کهدر هنگام پایین آمدن در هیچ جا نا ایستدوهمه قسمت های موزه را ببیندو هنگام بالا رفتندر مورد چیز هایی که دیده بیاندیشد.
فاصله موزه از خیابان زیاد باشد تا سروصدا وارد موزه نشود.
نگهبانی میتواند در حیاط باشد اما محل فروش بلیط وتحویل وسایل بهتر است در داخل موزه باشد.
ورودی موزه باید حالت دعوت کنندگی داشته باشد.
صندلی های موزه بهتر است باریک باشد وطراحی موزه را از بین نبرد.
جنس کف در نقاط مختلف متفاوت باشد

ها..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License