524

نام کتاب :خلاصه تاریخ هنر
تالیف: پرویز مرزبان
چاپ هفتم
کتاب حاضر دارای نثری روان وساده است و دارای بیست وپنج فصل می باشد که فصول آن بترتیب شامل - هنر پیش از تاریخ ،هنربین النهرین ،مصر ،ایران تاظهور اسلام هنر دره سند
هند)،چین -ژاپن،هنر یونان ،هنر اترویا ،هنر رومی ،هنر بیزانسی هنراسلامی ،هنر رومی وار ،هنرگوتیک ،هنر رنسانس ،شیوه گری ،باروک ،روکوکو،باروک در فلاندروهلند ،نئوکلاسیک،آزادسران ،رمانتیک ،وهقعگری ،شیوه دریافتگری (امپرسیونیسم )،نو دریافتگری وگروهکهای هنری ومکتبهای کوتاه عمر در پایان سده نوزدهم ،شیوه هاوگروهکها ی هنری در سده بیستم ،هنر ایالات متحد امریکا ،هنر افریقا ،هنر تمدنهای باستانی امریکا ،هنر بومیان جزایر اقیانوسیه - می باشدو همچنین دارای چهارصد صفحه است و اولین جلد آن در سال هزار وسیصد وشصت وپنج منتشر شده است ومنتشر شده توسط شرکت انتشارات علمی وفرهنگی می باشد .
به اعتقاد من کتاب حاظر بیشتر بدرد دانشجویان رشته مرمت وباستان شناسی می خورد چون بیشتر به بررسی آثار تاریخی وتمدن باستانی جهان پرداخته وفاقد مطلب مناسبی است که بدرد رشته معماری وکار طراحی موزه بخورد

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License