تاریخچه موزه در ایران

موز ه هاي ايران

براي اولين بار در دوره قاجاريه سازماني به نام اداره عتيقات به رياست ايرج ميرزا و
موزه اي بنام موزه ايران باستان تأسيس شد. پس از آن نخستين موزه دولتي در ايران توسط ناصرالدين شاه تأسيس شد. اين موزه در سال 1248 ه ش در يكي از تالارهاي وسيع كاخ گلستان تأسيس شد.
در سال 1295 ه . ش موزه ملي ايران در محل وزارت معارف برپا شد و ساختمان جديد موزه ايران باستان در سال 1315 ه . ش شكل گرفت و بعد از آن اقداماتي جهت تشكيل موزه هاي جديد از گنجينه بقاع متبركه صورت گرفت و تالارهايي درآستان قدس رضوي و قم به آنها اختصاص يافت.

در ايران نيز مانند ساير نقاط گسترش موزه ها رشد سريع يافته است و هم اكنون در كشور تقريبا 156 موزه وجود دارد و در كنار اين موزه ها محوطه ها و ابنيه هاي تاريخي زيادي نيز درهايشان بر روي عموم گشوده است.
اكثر موزه ها در ايران تحت سرپرستي سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشند ، اما تعدادي از موزه ها نيز توسط سازمان هاي مختلفي مانند شهرداري ، سازمان حفاظت محيط زيست ، بنياد مستضعفان و جانبازان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت نيرو ، وزارت پست و تلگراف و تلفن ، بانك مركزي و ….. سرپرستي و اداره مي شوند.

موزه آبگينه ايران
موزه رضا عباس
موزه فرش ايران

موزه سعد آباد
موزه نياوران
موزه ملی ايران

موزه هاي هنر معاصر در ايران

مردم هر عصري به زبان همان عصر سخن مي گويند و هنر را هم مثل همه چيزهاي ديگر به همين زبان مي فهمند . اگر حضور هنر در زندگي به هر دليل كمرنگ شود ، اين فقر حضور به زبان و فرهنگ نيز منتقل مي شود و اگر زبان و فرهنگ عصر از حضور هنر تهي شود ، نه تنها راه ورود به هنر آينده بلكه حتي راه ادراك هنر گذشته نيز مسدود مي گردد. بنابراين خواه براي رجوع به هنر گذشته و خواه براي ورود به هنر آينده بايد از هنر امروز گذر كرد. هم اكنون در كشور 4موزه تحت عنوان موزه هنرهاي معاصر وجود دارد ، موزه هنرهاي معاصر (تهران ) و موزه هنرهاي معاصر كرمان (موزه صنعتي ) تحت سرپرستي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و موزه هنرهاي معاصر (اصفهان ) و موزه هنرهای معاصر آبادان كه تحت سرپرستي شهرداري اصفهان است.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License