طرح موزه هاي كوچك , نور طبيعي

طرح موزه هاي كوچك :
نظريات پيش گفته در هر موزه جديد و به هر ابعادي قابل اجرا مي باشد . در اينجا به ويژگيهاي بيشتر اصول و مشخصاتي كه موزه هاي كوچك براساس آنها بايد طرح ريزي و ساخته شوند مي پر دازيم .
از لفظ موزة كوچك موسسه اي با برنامه، وظعيت مالي و ساختماني با ابعاد محدود كه در بعضي مواقع از يك طبقه تجاوز نمي كند براي ما تداعي مي شود.
تعيين دقيق اينكه چه اندازه و حدودي براي موزة كوچك مورد نظر است چندان ساده نيست .ممكن است مشتمل بر يك اتاق گردد يا وسعت قابل مللاحظه اي داشته باشد، ليكن كوچكتر از ان باشد كه بعنوان يك موزة كوچك يا بزرگ بحساب آيد .
بهر حال از نظر كلي مي توان پذيرفت كه موزة كوچك بيش از ده تا دوازده سالن نمايش متوسط (7x 5 متر مربع ) به انظمام بخشهاي خدماتي مربوطه نخواهد داشت .
يك موزة جديد، حتي در اين مقياس كوچك ، قادر به انجام وظيفه بطور موثر نخواهد بود مگ اينكه اصول كلي موزه نگاري و امكانات ويژه اجراي آنها را كه در نتيجه وضعيت ويژة ناشي از بناي آن بوجود آمده است رعايت نمايد.
ملاحظات موزه نگاري بسياري وجود دارد كه تاثير قطعي در ساختن بناي موزه داشته باشد، براي نمونه در ترتيب سالنها ، نوع سقف و آنچه كه از نظر فني د ساختمان داراي اهميت است .
نتيجه اينكه طرحريزي موفق موزه مستلزم انتخاب خوب و اجراي درست اصول اساسي است كه موارد عمدة تئوري وجنبه هاي عملي انها را بطور خلاصه شرح خواهيم داد.
نور طبيعي :
نور طبيعي يكي ازمهمترين موضوعاتي است كه بطور مستمر مورد بحث قراردارد و بايد گفت كه حقيقتا اين امر داراي اهميت فوق العاده است.زماني اين اعتقاد وجود داشت كه روشنايي برق،باسهولت انتقال وقابليت تطبيق وعدم تغيير دراثر آتش وهمچنين قابليت بيشتر ارزش دادن به نماهاي معماري نه تنها تناوبي را در استفاده از روشنايي روز فراهم مي آورد بلكه ميتواند جانشيني براي آن به حساب آيد.اما تجربه ما را مجبور به شناخت اين امر كرد،بويژه در جاهايي كه هزينه سنگيني بايد پرداخت ،كه روشنايي روز علي رغم تنوع ومشكلاتي كه در فصول ومكانهاي مختلف بوجود مي آورد،هنوز بهترين وسيله روشنايي يك موزه است.
روشنايي ممكن است از بالا يا پهلو داده شود .در حالت اول روشنايي قابل استفاده مي تواند از سقف سالنهاي نمايش بوجود آيد در حالت دوم ،مي توان پنجره هايي را در يك يا دو ديوار تعبيه كرد كه بلندي و پهناي هر پنجره منلسب با نياز وشرايط اتاق خواهد بود .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License