موزه

موزه والرف –ریچاردزوموزه لودویگ
طرح این دو موزه همان طرح ارایه شده باسمن وهابرر است کهدرمسابقهسال1975برنده جایزه شدنداین موزه دریادماندنی ترین بخش شهر در کنار مسیرعابران پیاده که از سواحل راین به سمت کلیسای جامع گوتیک می رود قرار گرفته است جادادن به این دوموزه طرح نسبتا پیچیده ای را بوجود آورده است . برای همه چیز فضا وجود دارد ادارات اطلاع رسانی ،اتاقهای آموزشی ،دفاتر اداری ،سالن بزرگ چند منظوره ویک رستوران وهمینطور یک تالار کنسرت بادوهزار صندلی .بقیه فضاهابه عنوان سرسرا مورد استفاده قرار می گیرند .فرم مشبک (نرده دار )نورگیرهایی که دارای پوششثی از ورقه های فلزی برروی پایه سنگی است ،توده ساختمان را تحت شعاع قرار می دهد .این مجتمع گرد سکوهای شهری به عنوان دو بنایی که دارای ابعاد مختلف سازماندهی شده است . تمام بخشهای پذیرش وکافه رستوران بزرگ در طبقه همکف قرار دارند .همین سکوی خارجی به یک سالن کنسرت مدور منتهی می شود . اینتالار کنسرت درزیرزمین ودقیقادر زیر فضای توصیفگردو بنای موزه واقع شده است ورود از طریق یک رشته پلکان صورت می گیرد که فاصله بین ساحل راین وکلیسا رابه هم متصل می کند.اطراف موزه توسط دانی کاروان با استفاده ای متوازن از نقشمایه های هندسی طراحی شده است .لازم است این مجتمع برای بازدید کنندگانی که وارد یک فضای یادمانی می شوند ،قابل درک ساخته شود .
فضای داخلی بنا به طرز جالبی جا دار است وتحت الشعاع یک راه پله بزرگ یادمانی قرار داردکه دسترسی به طبقه فوقانی را که مجموعه ها در آن نگهداری می شوند امکانپذیر می سازد .ویژگی اصلی بنا سیستمی از سطوح شیب دار شیشه ای است که از ترکیب اتاق مدور وپنجره های بام شیب دار که نور طبیعی را با کیفیتی خوب وارد فضای درونی می کند تشکیل شده است

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License