0111

موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادیکه درهای آن به روی همگان گشوده است ودر خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می نماید.هدف موزه ها تحقیق در مورد شواهد بر جا مانده انسان ومحیط زیست او,گرداوری حفظ وایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی وبهره وری معنوی می باشد.
بهترین موزه از لحاظ معماری شامل این بخشها می باشد:فضا سازی های نور _نور پردازیها با آخرین تکنیک های موجود _رابطه تنگا تنگ فضا های داخلی ومراکز بزرگ فرهنگی.
ساختمان موزه ناشی از خواستگاه های متعددی است که هر یک از آنها تاریخچه خاصی دارد از قبیل:اتاق گنجینه_نمایشگاه آثار هنری وعتیقه ها _نمایشگاه مجموعه تاریخ طبیعی _گالری عکس _باغباستانشناسی_موزه عظیم دولتی _موزه علوم_موزه اجتماعی و…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License