01

Stanislaus با 10 هزار دانشجو از ميان حدود 50 نامزد رياست دانشگاه، دکتر حميد شيرواني، يک استاد ايراني تبار را به اين سمت برگزيد. دکتر شيرواني در مصاحبه با راديوفردا با دمکراتيک خواندن روند مي گويد هر نامزدپس از طي مرحله هاي مقدماتي گزينش، بايد در يک جلسه عمومي پرسش و پاسخ شرکت جويد. دکترحمید شيرواني مي گويد هر کسي در دانشگاه مي تواند در اين جلسه حضور يابد و به پرسش بپردازد، سپس هر يک از حاضران فرمي را پر مي کند و نظر خود را درباره نامزدها بيان مي کنند. به گفته آقاي دکتر حمید شيرواني اين فرم ها سپس به هيات امنا فرستاده مي شود و اين هيات از روي نظرات ارسال شده رئيس دانشگاه را انتخاب مي کند. دکتر حميد شيرواني در رشته معماري و شهرسازي تحصيل کرده است

حمید رمضانی تایپ دستنویس شیروانی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License